Общи условия за ползване на сайта www.imoti.info
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Булинфо" ООД- София, ЕИК: 121576510, гр.София, ул. "Граф Игнатиев "14, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.imoti.info.

2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си imoti.info или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на imoti.info, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

3. Данните и информацията, получени от сайта imoti.info, са собственост на " Булинфо " ООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от "Булинфо" ООД субекти и срещу заплащане.

4. Imoti.info е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. Imoti.info е собственост на "Булинфо" ООД, ЕИК: 121576510. В настоящите Общи условия "Булинфо" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта imoti.info.I. ОБЯВИ
1. Обявите в imoti.info са класифицирани в 2 рубрики – „Продажби” и „Наеми”.

2. Публикуването на обяви е платено и се осъществява чрез трансфер на обяви от избрани партньорски сайтове за имоти.

3. "Булинфо" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

4. Информация за вече изтрити обяви не се съхранява.II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Булинфо" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. "Булинфо" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Булинфо" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.